top of page

Ogólne warunki umów z zakresie organizacji imprez Pod Sikorką

OGÓLNE WARUNKI UMÓW
W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ
W Restauracji Pod Sikorką


Ireneusz Dzitkowski i Tomasz Swoboda Prowadzący spółkę cywilną
Gastro-Max Dzitkowski & Swoboda z siedzibą w Kobiórze przy ul. Centralna 1, 43-210Kobiór,
REGON 241288891 , NIP 6381767255.
poprzez niniejsze Ogólne Warunki Umów, określa ogólne zasady organizacji imprez w
prowadzonym przez Spółkę lokalu. Ogólne Warunki Umów stanowią podstawową bazę reguł,
kształtujących relacje pomiędzy stronami.


Rozdział 1

Definicje


1. „OWU" oznacza niniejsze Ogólne Warunki Umów w zakresie Organizacji Imprez w
Restauracji Pod Sikorką.
2. „Restauracja Pod Sikorką" oznacza obiekt restauracyjny, zlokalizowany w Kobiórze
ul. Centralna 1, z dostępną infrastrukturą, do którego tytuł prawny posiada spółka cywilna
Gastro-Max Dzitkowski&Swoboda
3. „Wykonawca" lub „Zleceniobiorca" lub „Restauracja” oznacza Spółkę lub
podmiot, któremu Spółka zleciła wykonawstwo umowy lub części umowy.
4. „Klient" lub „Zleceniodawca" oznacza osobę fizyczną, osobę prawną, albo jednostkę
organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która zawarła umowę organizacji imprezy,
5. „Strony" rozumie się przez to Restauracje i Klienta.
6. „Gość" oznacza osobę fizyczną korzystająca z usług oferowanych w Restauracji.
7. „Uczestnik" oznacza osobę fizyczną korzystającą z usług oferowanych w Restauracji w
ramach umowy o organizację i mprezy, w tym osoby które są zaangażowane w organizację
imprezy zaangażowane przez Klienta.
8. „Impreza" lub „Wydarzenie" lub „Przyjęcie” oznacza zamówienie przez Klienta sal
lub sali oraz innych pomieszczeń Restauracji w celu organizacji imprezy i jej organizację przez
Restaurację, co jest związane z usługą gastronomiczną. Wykaz sal udostępnianych przez
Restaurację wraz z ich rzutami stanowi załącznik numer 1 do niniejszego OWU.
9. „Usługa gastronomiczna” oznacza przygotowanie uzgodnionego menu, wydanie
posiłków w ustalonych uprzednio z Zleceniodawcą godzinach oraz zapewnienie obsługi
kelnerskiej w trakcie przyjęcia.
10. „Menu” określa szczegółowy wykaz potraw, napoi, deserów oraz cenę usługi określoną
za każdego gościa.
11. „Standardowa dekoracja” oznacza dekoracje pomieszczeń, na którą składają:
serwetki, obrusy, krzesła bankietowe bez pokrowców .W przypadku przyjęcia weselnego i
komunijnego z pokrowcami.
12. „Termin przyjęcia" oznacza termin (datę lub daty z określonymi godzinami trwania)
przyjęcia podany w Zamówieniu,
13. „Wartość zamówienia” oznacza kwotę stanowiącą sumę iloczynu cen wskazanych w
ustalonym menu za osobę i przewidywanej liczby gości oraz usług dodatkowych.
14. „Formularz zamówienia” lub „Zamówienie” oznacza dokument przygotowany według
wzoru stanowiącego załącznik numer 2 do niniejszego OWU, podpisany przez Klienta i
Restaurację precyzujący warunki wykonania usługi przez Restaurację w zakresie organizacji
Imprezy.


Rozdział 2

Postanowienia Ogólne


1. O ile Strony nie postanowiły inaczej w treści Zamówienia, zapisy niniejszych OWU mają
bezpośrednie zastosowanie do Zamówień złożonych w Restauracji i wiążą Strony w poniższym
brzmieniu.
2. OWU stanowi podstawową bazę reguł, kształtujących relację pomiędzy Stronami.
3. OWU udostępniane jest na stronie www. pod adresem: www.sikorka.pl
4. Zamówienie z Klientem zawierane jest w formie pisemnej podpisanej przez obie Strony.
5. Restauracja oświadcza, że posiada niezbędne zaplecze gospodarcze oraz posługuje się
wykwalifikowanym personelem pozwalającym na profesjonalne i z najwyższą starannością
świadczenie usług w zakresie organizacji imprez i świadczenia usług gastronomicznych.
6. Restauracja dostępna jest dla Gości przyjęcia od wskazanej w Zamówieniu godziny
rezerwacji. Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę przyjęcia pobierana jest opłata w wysokości
150 (słownie: sto pięćdziesiąt) złotych brutto. w przypadku przyjęcia okolicznościowego i 200
(słownie: dwieście) złotych brutto w przypadku przyjęcia weselnego.
7. Dopuszcza się zmniejszenie liczby osób wskazanej w Zamówieniu maksymalnie o 20%, z
zastrzeżeniem że ostateczna liczba Gości i Uczestników ma zostać potwierdzona w terminie do 7
dni przed terminem przyjęcia.


Rozdział 3

Usługi, ceny, płatności,


1. Ceny jednostkowe, opłaty dodatkowe związane z organizacją przyjęcia oraz wartość
zamówienia zawarte są w formularzu Zamówienia podpisanym przez Strony.
2. Klient zobowiązany jest do zapłaty opłaty rezerwacyjnej, która będzie płatna w ten sposób,
że w dniu złożenia Zamówienia Klient przekaże Restauracji zadatek w wysokości:
a) 1 000 (słownie: tysiąc) złotych brutto, przy organizacji przyjęcia weselnego,
b) 500 (słownie: pięćset) złotych brutto, przy organizacji przyjęcia innego niż weselne.
3. Wpłacona kwota opłaty rezerwacyjnej określona powyżej zostanie wliczona przez Wykonawcę
w poczet kosztów realizacji zamówienia. W przypadku jednostronnej rezygnacji z rezerwacji
przez Klienta opłaty rezerwacyjne nie podlegają zwrotowi.
4. Pozostałe płatności będą regulowane w następujący sposób:
a) pozostała do zapłaty należność w terminie do 2 dni roboczych po zakończeniu przyjęcia.
5. Wszystkie wpłaty będą przeprowadzane za pomocą gotówki .
6. Dla dzieci, uczestniczących w przyjęciu stosuje się poniższe stawki:
a) dzieci w wieku do 8 lat - 50% uzgodnionej stawki na osobę przy przyjęciu weselnym
i okolicznościowym z wyłączeniem przyjęcia komunijnego, przy czym Wykonawca zapewni
miejsce przy stole i nakrycie bez przeliczenia na ustalone menu,
b) dzieci od 8 lat - 100% uzgodnionej stawki na osobę, przy czym Wykonawca zapewni
miejsce przy stole i nakrycie.
8. Odpłatność za członków zespołu muzycznego, DJ'a, fotografa, kamerzystę ustala się w
wysokości 100% ceny ustalonego menu. Dla w/w osób z obsługi przygotowany zostanie
oddzielny stół.
9. Wykonawca dopuszcza możliwość serwowania podczas przyjęcia wyrobów
cukierniczych od zewnętrznych dostawców lub producentów Wykonawca dopuszcza możliwość
serwowania podczas przyjęcia alkoholi zakupionych przez Zleceniodawcę jedynie po uprzednim
wyrażeniu zgody przez Wykonawcę. Informację w tym przedmiocie Zleceniodawca zobowiązany
jest przekazać Wykonawcy najpóźniej w terminie 14 dni przed terminem przyjęcia. W
przypadku skorzystania z możliwości zakupu alkoholi poza Wykonawcą, Zleceniodawca
obowiązany będzie dostarczyć Wykonawcy dowód zakupu w/w towarów oraz pisemne
oświadczenie, że odpowiada za jakość tych produktów oraz skutki ich wprowadzenia na
przyjęcie, oraz że zwalnia Wykonawcę z odpowiedzialności w tym zakresie. Dowody zakupu
alkoholi oraz oświadczenie o odpowiedzialności Zleceniodawca zobowiązany jest przedstawić
Wykonawcy najpóźniej na 1 dzień przed dniem przyjęcia. Dostarczone przez Zleceniodawcę
alkohole muszą posiadać ważną akcyzę. Alkohol, którego nie obejmuje menu, zostaną
dostarczone przez Zleceniodawcę lub osoby przez niego upoważnione najpóźniej w dniu
planowanego przyjęcia, nie później niż na 4 (słownie: cztery) godziny przed planowanym
rozpoczęciem przyjęcia. Wykonawca zapewni warunki niezbędne do przechowywania alkoholu,
wyłącznym dysponentem alkoholu jest Zleceniodawca. Wykonawca nie pobiera opłaty
korkowego.
10. Zimne przekąski pozostałe po przyjęciu na stołach, owoce oraz ciasta pozostałe po
przyjęciu na stołach, pozostają do dyspozycji Zleceniodawcy i mogą być przez niego zabrane
według jego własnego uznania, nie później niż bezpośrednio po zakończeniu przyjęcia.
Wykonawca obciąży w takim przypadku Zleceniodawcę kosztem opakowań zużytych w celu
spakowania żywności, przy czym cena jednego opakowania wynosi 2,0
0 (słownie: dwa złote
50/100) zł brutto. W przypadku nie odebrania żywności po przyjęciu Zleceniodawca upoważnia
Wykonawcę do zutylizowania
żywności. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe przechowywanie zabranej
przez Zleceniodawcę żywności.
11. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania z właściwą starannością uroczystości, sali,
potraw według ustalonego menu i uzgodnionego ze Zleceniodawcą planu.
12. Szczegóły organizacyjne dotyczące godziny rozpoczęcia przyjęcia, ustawienia stołów oraz
wszelkie dodatkowe atrakcje, zaplanowane i zamawiane przez Zleceniodawcę i realizowane na
terenie podczas przyjęcia muszą zostać uzgodnione z Wykonawcą, nie później niż 30 dni przed
terminem przyjęcia weselnego i 7 dni przed przyjęciem okolicznościowym . W przypadku braku
ustaleń organizacyjnych w podanym terminie przyjęcie zostanie zorganizowane według
standardów Wykonawcy.
13. W restauracji obowiązuje zakaz używania wytwornicy dymu oraz urządzeń do puszczania
baniek. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia papierosów, e -papierosów, innych
wyrobów tytoniowych oraz podgrzewaczy tytoniu, za wyjątkiem wyznaczonych miejsc na
zewnątrz obiektu.
14. Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem, w którym ma zostać zorganizowane
przyjęcie, oraz miejscem, które ma zostać udostępnione na potrzeby orkiestry/ DJ-a i nie wnosi
w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
15. W cenie przyjęcia Wykonawca zapewnia standardową dekorację sali. Zleceniodawca
oświadcza, iż zapoznał się ze standardową dekoracją sali i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń.
Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że stałe elementy dekoracji nie mogą być
demontowane.
16. Wykonawca zobowiązuje się̨ uwzględnić życzenia Zleceniodawcy, co do dekoracji
pomieszczenia, ustawienia stołów, usadzenia gości, o ile będzie to możliwe i racjonalne ze
względu m.in. na warunki techniczne pomieszczenia oraz nie będzie powodować́ dodatkowych
kosztów u Wykonawcy.
17. Wykonawca nie zapewnia kwestii formalnej związanej z odtwarzaniem muzyki w tle oraz
muzyki mechanicznej w oparciu o posiadaną umowę licencyjną z ZAiKS.


Rozdział 4

 Wyposażenie techniczne


1. W przypadku, gdy Restauracja zapewnia Klientowi, na jego wniosek, sprzęt techniczny lub
inny sprzęt, Klient ponosi pełną odpowiedzialność za jego uszkodzenie lub utratę.
2. Podłączenie sprzętu lub urządzeń, w tym w szczególności sprzętu elektrycznego o
zwiększonym poborze energii elektrycznej należącego do Klienta lub osób trzecich
upoważnionych przez Klienta Restauracji wymaga uprzedniej pisemnej zgody Restauracji. Za
wszelkie szkody związane z zakłóceniami lub uszkodzeniem sprzętu technicznego Restauracji
spowodowane przez taki sprzęt odpowiedzialność ponosi Klient. Restauracja może naliczyć po
cenie zryczałtowanej koszty zużycia energii wynikłe ze stosowania sprzętu, o którym mowa
powyżej.


Rozdział 5

Odstąpienie od umowy


1. W razie odstąpienia przez Zleceniodawcę od umowy organizacji przyjęcia, z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy:
W przypadku odstąpienia od umowy przez zleceniodawcę, wykonawca otrzyma odszkodowanie
w wysokości 25 % od wartości umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę, zleceniodawca otrzyma zwrot zadatku
powiększonej o 25 % wartości umowy
2. Wykonawca może dochodzić odszkodowania ponad wartość naliczonych kar na zasadach
ogólnych.
3. W razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, zwraca on otrzymane zaliczki w pełnej wysokości. Wykonawca zobowiązany jest
do pokrycia szkody jaką poniósł Zleceniodawca, jeśli wynikła z jego winy, z wyłączeniem
sytuacji kiedy są one spowodowane okolicznościami za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności, w szczególności jeśli spowodowane są one działaniem siły wyższej.
4. Brak zapłaty zaliczek, zgodnie z zapisami powyżej uprawnia Wykonawcę do odstąpienia od
umowy z winy Zleceniodawcy i naliczenia kar zgodnie z zapisami niniejszego rozdziału ust. 1.
5. W razie odstąpienia od Umowy przez Zleceniodawcę wpłacone przez niego kwoty zostaną
zwrócone Zleceniodawcy w całości, o ile Zleceniodawca zapewni nowego zleceniodawcę, który
dokona rezerwacji terminu określonego w Zamówieniu i na tożsamych warunkach.


Rozdział 6

 Materiały dekoracyjne, elementy wystawiennicze


1. Materiały dekoracyjne, elementy wystawiennicze i inne wystawiane przez Klienta w ramach
wydarzeń, w tym rzeczy osobiste klienta, który sam nie jest gościem oraz rzeczy osobiste
uczestników przechowywane są w pomieszczeniach, w których odbywa się wydarzenie na
wyłączne ryzyko Klienta. Restauracja nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie
lub uszkodzenie takich przedmiotów.
2. Wniesione przez klienta materiały dekoracyjne i wystawiennicze muszą spełniać wymogi
przeciw pożarowe. Restauracja może zażądać od klienta przedstawienia stosownego dokumentu
w tym zakresie. W przypadku, gdy klient nie uczyni zadość takiemu żądaniu, Restauracja może
usunąć i przechować materiały dekoracyjne na koszt i ryzyko Klienta. Za wszelki szkody
związane z tymi elementami odpowiedzialność ponosi Klient.
3. Restauracja zastrzega sobie prawo żądania natychmiastowego usunięcia materiałów
dekoracyjnych i wystawienniczych Klienta w przypadku, gdy ich treść jest obraźliwa, sprzeczna
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub powszechnie przyjętymi normami
społecznymi albo mogłaby narażać wizerunek Restauracja. W przypadku ich nieusunięcia przez
klienta Restauracja może je usunąć na koszt i ryzyko klienta.
4. Wykonanie zmian aranżacji pomieszczeń lub zamontowanie własnych dekoracji przez
Zleceniobiorcę wymaga uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że
Zleceniobiorca zobowiązany jest po zakończeniu przyjęcia do niezwłocznego doprowadzenia
pomieszczeń do stanu poprzedniego i zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów z tym
związanych.
5. Wszelkie elementy wystawiane i inne przedmioty wniesione przez Klienta lub uczestników
wydarzenia podlegają niezwłocznemu usunięciu po zakończeniu wydarzenia. W przypadku,
gdy klient nie dokona ich niezwłocznego usunięcia, Restauracja może je usunąć i przechować na
koszt i ryzyko klienta. W przypadku, gdy przedmioty pozostaną w pomieszczeniu, w którym
odbyło się wydarzenie, Restauracja może naliczyć opłaty dodatkowe.


Rozdział 7

 Odpowiedzialność


1. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w odniesieniu do Restauracja i jej
wyposażenia, szkody odniesione przez personel Restauracji, innych gości Restauracji,
spowodowane przez klienta, gości lub uczestników, personel klienta i inne osoby trzecie
świadczące usługi w ramach działalności klienta.
2. Zleceniodawca zobowiązuje się do pokrycia dodatkowych kosztów usług wykorzystanych
przez swoich uczestników lub gości, które nie były ujęte w Zamówieniu, na podstawie
przedstawionego przez Restauracje wykazu usług, uwzględniającego czas ich świadczenia, koszt,
a także dane osoby, która zleciła ich wykonanie. Powyższe zobowiązanie nie ma zastosowania w
sytuacji gdy usługi te zostały opłacone przez poszczególnych uczestników lub gości.
3. Zleceniodawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt i ryzyko stosownej umowy
licencyjnej oraz dokonania odpowiednich opłat na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania
prawami autorskimi w odniesieniu do twórców, producentów i wykonawców i w tym zakresie
ponosi wyłączną odpowiedzialność za uregulowanie opłat należnych tym organizacjom. Za
wyjątkiem kwestii uregulowanych przez Wykonawcę w posiadanej umowie licencyjnej z ZAiKS.
4. Zleceniodawca bierze pełną odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe podczas przyjęcia,
spowodowane przez jego uczestników. Zleceniodawca odpowiada za wszelkie zniszczenia
spowodowane przez Gości.
5. Zleceniodawca zobowiązuje się do pokrycia wszystkich ewentualnych szkód i zniszczeń,
wynikłych w trakcie trwania przyjęcia powstałych z przyczyn leżących po stronie Gości, jak
również bez ich winy.
6. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że obiekt jest monitorowany całodobowo oraz, że
gdy zakłócany jest porządek i spokój Gości lub Gości Restauracji Wykonawca ma prawo wezwać
Policję lub inne jednostki interwencyjne na koszt i odpowiedzialność Zleceniodawcy.
7. Wykonawca zastrzega sobie prawo, a Zleceniodawca upoważnia Wykonawcę do przerwania
przyjęcia lub interwencji w trakcie trwania przyjęcia w przypadku zaistnienia okoliczności
zagrażających bezpieczeństwu osób znajdujących się na terenie Restauracji lub zagrożenia
niszczenia mienia Wykonawcy.
8. Zleceniodawca zapewnia oprawę muzyczną, fotograficzną, filmową i florystyczną przyjęcia we
własnym zakresie. Wykonawca może zaproponować potencjalnych dostawców ww. usług.
9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość urządzeń podłączanych przez muzyków,
fotografa, kamerzystę oraz za jakość świadczonych przez nich usług, a także za skutki
podłączenia przez nich urządzeń dużej mocy bez dokonania ustaleń z Wykonawcą na co najmniej
7 dni przed przyjęciem, za takie skutki odpowiada Zleceniodawca.
10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy z przyczyn od siebie niezawinionych, w przypadku zaistnienia siły wyższej, w tym w
szczególności w sytuacji braku dostaw energii elektrycznej lub przerw w tych dostawach.
11. Zleceniodawca wyraża zgodę na zorganizowanie przez Wykonawcę w trakcie przyjęcia,
którego organizację zleca niniejszą umową, w Restauracji równocześnie innych przyjęć lub
innych przyjęć na innej sali lub w innym miejscu w obiekcie, a także wyraża zgodę na
przebywanie na terenie Restauracji, i w innych częściach obiektu innych Gości, poza salą
wynajętą na przedmiotowe przyjęcie.
12. Strony wskazują, iż wszelką korespondencje dotyczącą niniejszej umowy kierować należy na
adresy wskazane w komparycji umowy. O każdej zmianie adresu strona, której zmiana ta dotyczy
zobowiązana jest poinformować drugą stronę na piśmie. W razie braku takiego zawiadomienia
pisma wysłane na adres wskazany w umowie uważa się za prawidłowo doręczone z upływem 14
dni oda daty pierwszej próby ich doręczenia przez Pocztę Polską, kuriera lub inny podmiot. W
celu usprawnienia kontaktu Strony kontaktować się mogą za pomocą poczty elektronicznej, na
adresy wskazane w zamówieniu.
13. Reklamacje Klient powinien zgłosić Restauracji na piśmie nie później niż w przed
opuszczeniem Restauracji. Restauracja rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich
otrzymania od Klienta. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej
1. Strony uzgadniają, iż nie będą ponosiły skutków częściowego lub całkowitego niewykonania
swoich zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanego działaniem siły wyższej.
2. Za siłę wyższą uważane będą wszystkie zdarzenia, jakich nie da się przewidzieć w chwili
zawarcia Umowy, ani im zapobiec i na które żadna ze Stron nie będzie miała wpływu, w
szczególności: powódź, pożar, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe.
3. Strona, dla której wystąpiła niemożność wykonania zobowiązań spowodowanych siłą
wyższą zobowiązana jest:
a) zawiadomić w formie pisemnej drugą Stronę o wystąpieniu siły wyższej w terminie 3
(trzech) dni roboczych od momentu jej wystąpienia,
b) przedstawić dokument potwierdzający wystąpienie siły wyższej, wydany przez właściwy
organ lub inny podmiot, w terminie 30 (trzydzieści) dniu od momentu jej wystąpienia.
4. Niepowiadomienie lub powiadomienie w niewłaściwym czasie o wystąpieniu siły
wyższej, lub nieprzedstawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających wystąpienie siły
wyższej, pozbawia Stronę prawa powoływania się na nią.
5. Jeżeli siła wyższa będzie trwać przez okres co najmniej 60 dni, Strony mogą przystąpić
do renegocjacji Umowy tak, żeby przystosować ją do zaistniałych okoliczności.
6. Jeżeli podjęte przez Strony rozmowy nie doprowadzą w ciągu 1 miesiąca do ustalenia
wspólnego stanowiska i wynegocjowania stosownych warunków umownych, to każda ze Stron
będzie miała prawo do odstąpienia od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu winno zostać złożone
w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
7. Jeżeli Umowa ulegnie rozwiązaniu zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu, to Wykonawca
otrzyma należność za faktycznie wykonane prace i faktycznie poniesione koszty związane z
realizacją zamówienia. Koszty, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną ustalone na
podstawie protokołu sporządzonego przez Strony.
Rozdział 9: Postanowienia końcowe
1. Każda zmiana niniejszego dokumentu wymiana formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i innych bezwzględnie obowiązujących przepisów.


Rozdział 8

Siła wyższa

1. Strony uzgadniają, iż nie będą ponosiły skutków częściowego lub całkowitego niewykonania
swoich zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanego działaniem siły wyższej.
2. Za siłę wyższą uważane będą wszystkie zdarzenia, jakich nie da się przewidzieć w chwili
zawarcia Umowy, ani im zapobiec i na które żadna ze Stron nie będzie miała wpływu, w
szczególności: powódź, pożar, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe.
3. Strona, dla której wystąpiła niemożność wykonania zobowiązań spowodowanych siłą
wyższą zobowiązana jest:
a) zawiadomić w formie pisemnej drugą Stronę o wystąpieniu siły wyższej w terminie 3
(trzech) dni roboczych od momentu jej wystąpienia,
b) przedstawić dokument potwierdzający wystąpienie siły wyższej, wydany przez właściwy
organ lub inny podmiot, w terminie 30 (trzydzieści) dniu od momentu jej wystąpienia.
4. Niepowiadomienie lub powiadomienie w niewłaściwym czasie o wystąpieniu siły
wyższej, lub nieprzedstawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających wystąpienie siły
wyższej, pozbawia Stronę prawa powoływania się na nią.
5. Jeżeli siła wyższa będzie trwać przez okres co najmniej 60 dni, Strony mogą przystąpić
do renegocjacji Umowy tak, żeby przystosować ją do zaistniałych okoliczności.
6. Jeżeli podjęte przez Strony rozmowy nie doprowadzą w ciągu 1 miesiąca do ustalenia
wspólnego stanowiska i wynegocjowania stosownych warunków umownych, to każda ze Stron
będzie miała prawo do odstąpienia od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu winno zostać złożone
w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
7. Jeżeli Umowa ulegnie rozwiązaniu zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu, to Wykonawca
otrzyma należność za faktycznie wykonane prace i faktycznie poniesione koszty związane z
realizacją zamówienia. Koszty, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną ustalone na
podstawie protokołu sporządzonego przez Strony.


Rozdział 9

Postanowienia końcowe


1. Każda zmiana niniejszego dokumentu wymaga formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i innych bezwzględnie obowiązujących przepisów.
1. Niniejszym oświadcza, że otrzymałem / -łam i zapoznałem /- łam się z Ogólnymi
Warunkami Umów w zakresie organizacji imprez w Restauracji Pod Sikorką oraz
akceptuję ich brzmienie.
2. Integralną część niniejszego Formularza Zamówienia stanowi OWU, o którym mowa w
ust. powyżej oraz wymienione w jego treści załączniki, tj. w szczególności ustalone
menu oraz formularz wyboru Sali.

 


KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:
8. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ireneusz Dzitkowski i Tomasz
Swoboda Prowadzący spółkę cywilną Gastro-Max Dzitkowski& Swoboda z siedzibą w Kobiórze
przy ul. Centralna 1, 43-210Kobiór, REGON 241288891 , NIP 6381767255.
9. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail:
Podsikorka@poczta.onet.pl .
10. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a) realizacji transakcji kupna-sprzedaży na podstawie umowy, zamówienia i OWU tj. na
podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.b RODO,
b) wystawionej dokumentacji finansowo-księgowej potwierdzającej transakcje kupna sprzedaży,
tj. na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.c RODO,
c) dochodzenia roszczeń, tj. na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO,
d) marketingowych, tj. na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO,
e) statystycznych i analitycznych, tj. na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO,
f) realizacji reklamacji, tj. na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO.
11. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane urzędom skarbowym, bankom,
kancelariom prawnym, Krajowej Administracji Skarbowej, tłumaczom, firmom
umożliwiającym obsługę sprzedaży, zamówień i faktur poprzez programy, platformy
elektroniczne, firmom realizującym usługi sprzedażowo-marketingowe.
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza obszar Unii
Europejskiej.
13. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
Cel a. Zgodnie z ustawą o rachunkowości.
Cel b. Zgodnie z ustawą o rachunkowości.
Cel c. Do czasu przedawnienia roszczeń.
Cel d. Do momentu zakończenia współpracy.
Cel e. Do czasu zakończenia relacji biznesowej.
Cel f. Do zakończenia postępowania reklamacyjnego oraz zgodnie z ustawą o rachunkowości.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wyrażenia
sprzeciwu.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do
wypełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze i realizacji umowy.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie
profilowania.

img_0045-2250x3000.jpg
bottom of page